1. SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator nagradne igre »COCOZEBRA UGG« je družba PRO UNIVERZUM Ljubljana, podjetje za zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o., Karingerjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, Matična številka: 5620473000, Id za DDV: SI 41668081 (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra bo potekala od 4.11.2019 od 17:00 do vključno 6.11.2019 do 24:00 na družabnem omrežju Facebook na naslovu www.facebook.com/cocozebra/ z namenom promocije Organizatorja nagradne igre in njegovih produktov. Razglasitev nagrajenca bo objavljena 7.11.2019.

Nagradna igra ni sponzorirana ali promovirana s strani Facebooka in ni kakor koli povezana s socialnim omrežjem ali podjetjem Facebook.

2. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18 let morajo pridobiti pisno dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri, ki so ga dolžni, v primeru izžrebanja kot nagrajenca, predložiti organizatorju. Dovoljenje staršev mora vsebovati tudi dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov nagrajenca. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja in/ali člani njihovih družin; osebe, ki so neposredno vključene v organizacijo nagradne igre in razglasitve zmagovalca in ostale osebe, ki imajo dostop do podatkov, vezanih na nagradno igro.

V nagradni bodo sodelovali vsi, ki bodo na Facebook strani organizatorja (https://www.facebook.com/cocozebra/) pravilno odgovorili na nagradno vprašanje s komentarjem na objavo organizatorja in všečkali objavo organizatorja– oboje za objavo organizatorja, v kateri organizator razpiše nagradno igro – ter bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje.

3. POTEK NAGRADNE IGRE IN RAZGLASITEV NAGRAJENCA

Organizator bo na svoji Facebook strani (https://www.facebook.com/cocozebra/) objavil / razpisal nagradno igro (nadalje: objava).

Sodelovanje v nagradni igri poteka tako, da registrirani Facebook uporabniki v komentarjih pod objavo pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje nagrade igre in objavo všečkajo. S sodelovanjem v nagradni igri uporabniki sprejemajo ta pravila in pogoje ter vse ostale pogoje nagradne igre.

Žrebanje ne bo javno, opravljeno bo s pomočjo avtomatiziranega programa, ki naključno izbere enega zmagovalca izmed vseh, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v žrebanju. Nagrajenec je lahko nagrajen le enkrat. Žrebanje in rezultati so dokončni. Pritožba na izid ni mogoča.

Razglasitev naključno izbranega nagrajenca bo objavljena v četrtek 7.11.2019 na Facebook strani organizatorja (www.facebook.com/cocozebra/). Vsi sodelujoči v nagradni igri se strinjajo in soglašajo, da bo njihov profil objavljen pod objavo organizatorja.

4. PREVZEM NAGRADE

Nagrado nagrajenec prevzame v trgovini Cocozebra. Nagrajenec je dolžan ob prevzemu nagrade podpisati prevzemni zapisnik, ter podati izrecno soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namen odvedenja ustreznih davkov iz naslova nagrade FURS.

Pred izročitvijo nagrade mora organizator s strani nagrajenca v roku sedmih (7) dni prejeti natančne osebne podatke: Facebook uporabniško ime, ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Posredovanje vseh teh podatkov je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov ter v primeru utemeljenega dvoma o lažnem ali podvojenem Facebook profilu udeleženca si organizator pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade tudi, če organizator ugotovi, da:

– udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja v nagradni igri;

– je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;

– udeležencu nagrade, zaradi napačno posredovanih podatkov iz njegove strani, ni mogoče dostaviti;

– udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno.

Organizator in izvajalec ne prevzemata nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri.

5. NAGRADA

Nagrada: en par UGG ŠKORNJEV ‘GALAXY BLING MINI’ v vrednosti 219,90€.

6. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki za nagrajence od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi ter nagrajencu pošlje potrdilo o vrednosti nagrade za dohodninsko napoved. Organizator bo za ostale nagrade in nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

7. ODGOVORNOST

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

Organizator pod nikakršnim pogojem ni dolžan sodelujočim v nagradni igri kriti kakršnihkoli stroškov v zvezi s sodelovanjem v nagradni igri in/ali prevzemom nagrade.

8. PRAVILA NAGRADNE IGRE

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na Facebook strani https://www.facebook.com/cocozebra/. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani https://www.facebook.com/cocozebra/. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

9. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Organizator PRO UNIVERZUM Ljubljana, podjetje za zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o., Karingerjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, šteje za upravljavca tistih osebnih podatkov, ki jih pridobi v okviru izvajanja te nagradne igre. Kot pridobljen osebni podatek štejejo osebni podatki, potrebni za izpolnitev obveznosti organizatorja iz te nagradne igre. Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo izročeni tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

Podlaga obdelave: pogodbena – za namen izvedbe nagradne igre;
Namen obdelave: izpolnitev zakonskih obveznosti iz naslova akontacije davka ter izročitve nagrade;

Rok obdelave: zakonsko določen rok za hrambo računovodskih podatkov;

Pravice imetnika: imetnik osebnega podatka ima pravice zahtevati od upravljalca dostop do osebnih podatkov, njihov popravek ali omejitev uporabe ter ima pravico do prenosljivosti podatkov. Imetnik ima pravico do ugovora obdelavi osebnih podatkov ter pravico do pritožbe pri nadzornem organu – Informacijski pooblaščenki, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana. Upravičenja iz tega odstavka imetnik uveljavlja s pisno zahtevo po pošti, naslovljeno na organizatorja.

Upravljalec bo osebne podatke imetnika obdeloval na primeren način, tako, da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij nepooblaščenim tretjim osebam.

Leave a Reply

Vaš e-naslov ne bo objavljen.