1. Akcija »ZIMSKO ZNIŽANJE« poteka od srede 8.01.2020 do sobote 8.2.2020 na spletni strani www.cocozebra.com in v prodajalni Cocozebra na Nazorjevi 2 v Ljubljani.

2. Akcija »ZIMSKO ZNIŽANJE« ima 40% popusta na vso kolekcijo jesen/zima 2019 razen na že znižane izdelke ter izdelke znamke SAILBRACE, UKIYYO ter UGG, ki niso označeni s popustom.

3. Popusti se med seboj ne seštevajo.

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE »COCOZEBRA UGG BAILEY BUTTON BLING«

 

 1. SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator nagradne igre »COCOZEBRA UGG« je družba PRO UNIVERZUM Ljubljana, podjetje za zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o., Karingerjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, Matična številka: 5620473000, Id za DDV: SI 41668081 (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra bo potekala od 16.12. od 09:00 do vključno 18.12.2019 do 21:00 na družabnem omrežju Instagram na naslovu www.instagram.com/cocozebracom/ z namenom promocije Organizatorja nagradne igre in njegovih produktov. Razglasitev nagrajenca bo objavljena 19.12.2019.

Nagradna igra ni sponzorirana ali promovirana s strani Instagrama ali Facebooka in ni kakor koli povezana s socialnim omrežjem ali podjetjem Instagram ali Facebook.

 

 1. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18 let morajo pridobiti pisno dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri, ki so ga dolžni, v primeru izžrebanja kot nagrajenca, predložiti organizatorju. Dovoljenje staršev mora vsebovati tudi dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov nagrajenca. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja in/ali člani njihovih družin; osebe, ki so neposredno vključene v organizacijo nagradne igre in razglasitve zmagovalca in ostale osebe, ki imajo dostop do podatkov, vezanih na nagradno igro.

V nagradni bodo sodelovali vsi, ki bodo na Instagram strani organizatorja (www.instagram.com/cocozebracom/) všečkali objavo, označili prijatelja v komentarju in sledili Instagram profilu @cocozebracom – vse troje za objavo organizatorja, v kateri organizator razpiše nagradno igro – ter bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje.

 

 1. POTEK NAGRADNE IGRE IN RAZGLASITEV NAGRAJENCA

Organizator bo na svoji Instagram strani (www.instagram.com/cocozebracom/) objavil / razpisal nagradno igro (nadalje: objava).

Sodelovanje v nagradni igri poteka tako, da registrirani Instagram uporabniki v objavo všečkajo, označijo prijatelja v komentarjih in sledijo Instagram profilu @cocozebracom. S sodelovanjem v nagradni igri uporabniki sprejemajo ta pravila in pogoje ter vse ostale pogoje nagradne igre.

Žrebanje ne bo javno, opravljeno bo s pomočjo avtomatiziranega programa, ki naključno izbere enega zmagovalca izmed vseh, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v žrebanju. Nagrajenec je lahko nagrajen le enkrat. Žrebanje in rezultati so dokončni. Pritožba na izid ni mogoča.

Razglasitev naključno izbranega nagrajenca bo objavljena v četrtek 19.12.2019 na Instagram strani organizatorja (www.instagram.com/cocozebracom/). Vsi sodelujoči v nagradni igri se strinjajo in soglašajo, da bo njihov profil objavljen pod objavo organizatorja.

 

 1. PREVZEM NAGRADE

Nagrado nagrajenec prevzame v trgovini Cocozebra. Nagrajenec je dolžan ob prevzemu nagrade podpisati prevzemni zapisnik, ter podati izrecno soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namen odvedenja ustreznih davkov iz naslova nagrade FURS.

Pred izročitvijo nagrade mora organizator s strani nagrajenca v roku sedmih (7) dni prejeti natančne osebne podatke: Instagram uporabniško ime, ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Posredovanje vseh teh podatkov je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov ter v primeru utemeljenega dvoma o lažnem ali podvojenem Instagram profilu udeleženca si organizator pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade tudi, če organizator ugotovi, da:

– udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja v nagradni igri;

– je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;

– udeležencu nagrade, zaradi napačno posredovanih podatkov iz njegove strani, ni mogoče dostaviti;

– udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno.

Organizator in izvajalec ne prevzemata nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri.

 

 1. NAGRADA

Nagrada: en par škornjev UGG ‘BAILEY BUTTON BLING’.

 

 1. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki za nagrajence od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi ter nagrajencu pošlje potrdilo o vrednosti nagrade za dohodninsko napoved. Organizator bo za ostale nagrade in nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

 

 1. ODGOVORNOST

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Instagram ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

Organizator pod nikakršnim pogojem ni dolžan sodelujočim v nagradni igri kriti kakršnihkoli stroškov v zvezi s sodelovanjem v nagradni igri in/ali prevzemom nagrade.

 

 1. PRAVILA NAGRADNE IGRE

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na Instagram strani www.instagram.com/cocozebracom/. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Instagram strani www.instagram.com/cocozebracom/.  Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

 

 1. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Organizator PRO UNIVERZUM Ljubljana, podjetje za zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o., Karingerjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, šteje za upravljavca tistih osebnih podatkov, ki jih pridobi v okviru izvajanja te nagradne igre. Kot pridobljen osebni podatek štejejo osebni podatki, potrebni za izpolnitev obveznosti organizatorja iz te nagradne igre. Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo izročeni tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

Podlaga obdelave: pogodbena – za namen izvedbe nagradne igre;

Namen obdelave: izpolnitev zakonskih obveznosti iz naslova akontacije davka ter izročitve nagrade;

Rok obdelave: zakonsko določen rok za hrambo računovodskih podatkov;

Pravice imetnika: imetnik osebnega podatka ima pravice zahtevati od upravljalca dostop do osebnih podatkov, njihov popravek ali omejitev uporabe ter ima pravico do prenosljivosti podatkov. Imetnik ima pravico do ugovora obdelavi osebnih podatkov ter pravico do pritožbe pri nadzornem organu – Informacijski pooblaščenki, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana. Upravičenja iz tega odstavka imetnik uveljavlja s pisno zahtevo po pošti, naslovljeno na organizatorja.

Upravljalec bo osebne podatke imetnika obdeloval na primeren način, tako, da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij nepooblaščenim tretjim osebam.

1. Akcija »PREDSEZONSKO ZNIŽANJE« poteka od četrtka 12.12.2019  v trgovini na Nazorjevi 2 v Ljubljani in spletni strani www.cocozebra.com.

2. Akcija »PREDSEZONSKO ZNIŽANJE« ima 30% popusta na vso kolekcijo jesen/zima 2019 razen na že znižane izdelke ter izdelke znamke SAILBRACE, UKIYYO ter UGG, ki niso označeni s popustom.

3. Popusti se med seboj ne seštevajo.

1. Akcija »MIKLAVŽEV VIKEND« poteka od petka 6.12.2019  do nedelje 8.12.2019 v trgovini na Nazorjevi 2 v Ljubljani in spletni strani www.cocozebra.com.

2. Akcija »MIKLAVŽEV VIKEND« ima 30% popusta na vso kolekcijo jesen/zima 2019 razen na že znižane izdelke ter izdelke znamke SAILBRACE, UKIYYO ter UGG, ki niso označeni s popustom.

3. Popusti se med seboj ne seštevajo.

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator nagradne igre »COCOZEBRA UGG« je družba PRO UNIVERZUM Ljubljana, podjetje za zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o., Karingerjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, Matična številka: 5620473000, Id za DDV: SI 41668081 (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra bo potekala od 4.11.2019 od 17:00 do vključno 6.11.2019 do 24:00 na družabnem omrežju Facebook na naslovu www.facebook.com/cocozebra/ z namenom promocije Organizatorja nagradne igre in njegovih produktov. Razglasitev nagrajenca bo objavljena 7.11.2019.

Nagradna igra ni sponzorirana ali promovirana s strani Facebooka in ni kakor koli povezana s socialnim omrežjem ali podjetjem Facebook.

2. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18 let morajo pridobiti pisno dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri, ki so ga dolžni, v primeru izžrebanja kot nagrajenca, predložiti organizatorju. Dovoljenje staršev mora vsebovati tudi dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov nagrajenca. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja in/ali člani njihovih družin; osebe, ki so neposredno vključene v organizacijo nagradne igre in razglasitve zmagovalca in ostale osebe, ki imajo dostop do podatkov, vezanih na nagradno igro.

V nagradni bodo sodelovali vsi, ki bodo na Facebook strani organizatorja (https://www.facebook.com/cocozebra/) pravilno odgovorili na nagradno vprašanje s komentarjem na objavo organizatorja in všečkali objavo organizatorja– oboje za objavo organizatorja, v kateri organizator razpiše nagradno igro – ter bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje.

3. POTEK NAGRADNE IGRE IN RAZGLASITEV NAGRAJENCA

Organizator bo na svoji Facebook strani (https://www.facebook.com/cocozebra/) objavil / razpisal nagradno igro (nadalje: objava).

Sodelovanje v nagradni igri poteka tako, da registrirani Facebook uporabniki v komentarjih pod objavo pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje nagrade igre in objavo všečkajo. S sodelovanjem v nagradni igri uporabniki sprejemajo ta pravila in pogoje ter vse ostale pogoje nagradne igre.

Žrebanje ne bo javno, opravljeno bo s pomočjo avtomatiziranega programa, ki naključno izbere enega zmagovalca izmed vseh, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v žrebanju. Nagrajenec je lahko nagrajen le enkrat. Žrebanje in rezultati so dokončni. Pritožba na izid ni mogoča.

Razglasitev naključno izbranega nagrajenca bo objavljena v četrtek 7.11.2019 na Facebook strani organizatorja (www.facebook.com/cocozebra/). Vsi sodelujoči v nagradni igri se strinjajo in soglašajo, da bo njihov profil objavljen pod objavo organizatorja.

4. PREVZEM NAGRADE

Nagrado nagrajenec prevzame v trgovini Cocozebra. Nagrajenec je dolžan ob prevzemu nagrade podpisati prevzemni zapisnik, ter podati izrecno soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namen odvedenja ustreznih davkov iz naslova nagrade FURS.

Pred izročitvijo nagrade mora organizator s strani nagrajenca v roku sedmih (7) dni prejeti natančne osebne podatke: Facebook uporabniško ime, ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Posredovanje vseh teh podatkov je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov ter v primeru utemeljenega dvoma o lažnem ali podvojenem Facebook profilu udeleženca si organizator pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade tudi, če organizator ugotovi, da:

– udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja v nagradni igri;

– je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;

– udeležencu nagrade, zaradi napačno posredovanih podatkov iz njegove strani, ni mogoče dostaviti;

– udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno.

Organizator in izvajalec ne prevzemata nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri.

5. NAGRADA

Nagrada: en par UGG ŠKORNJEV ‘GALAXY BLING MINI’ v vrednosti 219,90€.

6. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki za nagrajence od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi ter nagrajencu pošlje potrdilo o vrednosti nagrade za dohodninsko napoved. Organizator bo za ostale nagrade in nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

7. ODGOVORNOST

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

Organizator pod nikakršnim pogojem ni dolžan sodelujočim v nagradni igri kriti kakršnihkoli stroškov v zvezi s sodelovanjem v nagradni igri in/ali prevzemom nagrade.

8. PRAVILA NAGRADNE IGRE

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na Facebook strani https://www.facebook.com/cocozebra/. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani https://www.facebook.com/cocozebra/. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

9. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Organizator PRO UNIVERZUM Ljubljana, podjetje za zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o., Karingerjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, šteje za upravljavca tistih osebnih podatkov, ki jih pridobi v okviru izvajanja te nagradne igre. Kot pridobljen osebni podatek štejejo osebni podatki, potrebni za izpolnitev obveznosti organizatorja iz te nagradne igre. Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo izročeni tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

Podlaga obdelave: pogodbena – za namen izvedbe nagradne igre;
Namen obdelave: izpolnitev zakonskih obveznosti iz naslova akontacije davka ter izročitve nagrade;

Rok obdelave: zakonsko določen rok za hrambo računovodskih podatkov;

Pravice imetnika: imetnik osebnega podatka ima pravice zahtevati od upravljalca dostop do osebnih podatkov, njihov popravek ali omejitev uporabe ter ima pravico do prenosljivosti podatkov. Imetnik ima pravico do ugovora obdelavi osebnih podatkov ter pravico do pritožbe pri nadzornem organu – Informacijski pooblaščenki, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana. Upravičenja iz tega odstavka imetnik uveljavlja s pisno zahtevo po pošti, naslovljeno na organizatorja.

Upravljalec bo osebne podatke imetnika obdeloval na primeren način, tako, da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij nepooblaščenim tretjim osebam.

Trgovina COCOZEBRA
Nazorjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Telefon: 059 039 720
e-pošta: nazorjeva@cocozebra.com

PRO UNIVERZUM podjetje za zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o. Ljubljana
Karingerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Davčna številka: SI 41668081
e-pošta: info@prouniverzum.si

Izdelke je mogoče plačati v enkratnem znesku razen kjer je to izrecno navedeno.

Plačati je mogoče:

 • s kreditnimi karticami: Eurocard/Mastercard, Visa, Maestro, Visa Electron

Plačilo se izvede ob zaključku naročila.

Podjetje PRO UNIVERZUM d.o.o. si pridržuje pravico, da za določene ali vse izdelke oziroma storitve ne ponudi vseh možnih načinov plačila. Prav tako si pridržujejo vse pravice do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli načina plačila ali plačilnih pogojev brez posebne najave, vsekakor pa je kupec še pred opravljenim nakupom seznanjen tako z načini plačila kot tudi s plačilnimi pogoji in ob opravljenem nakupu v naši elektronski trgovini v njih izrecno privoli.

 • s plačilom UPN naloga
 • ob osebnem prevzemu pošiljke

Postopek nakupa v spletni trgovini cocozebra.com je nadvse enostaven.

1. korak

Izdelek, ki ga želite kupiti, dodajte v košarico s klikom na ustrezno ikono. Izdelki so razvrščeni po kategorijah, poiščete jih lahko tudi s pomočjo iskalnika.

2. korak

V košarico lahko dodate poljubno število izdelkov. Ko z dodajanjem zaključite, lahko nadaljujete z nakupovanjem, ali zaključite nakup. V prvem primeru se bodo izdelki v košarici shranili za kasnejši nakup. Izdelke v košarici lahko tudi poljubno brišete (z gumbom ) oz. spreminjate količino (vnos željene količine v okence z imenom količina in potrditev le-te s klikom na link “Ste spremenili količine? osveži podatke!”). Ko ste dokončno oblikovali svoje naročilo se s s klikom na gumb “Zaključi nakup” pomaknete na korak številka 3.

3. korak

Če ste registrirani uporabnik, vpišite svoje uporabniško ime in geslo v za to namenjeni polji. Neregistrirani uporabniki izpolnijo spodnji obrazec, kjer so polja označena z zeleno barvo obvezna.

4. korak

Preglejte, če je naslov naročnika pravilen. Če pošiljate izdelek nekomu za darilo, lahko naslov prejemnika blaga spremenite. V tem primeru bo račun poslan naročniku, blago pa naslovniku. Vedite le, da če pošiljate paket na drugačen nalov, kot je naročnikov, plačilo blaga po povzetju ni mogoče.

5. korak

Izberite način dostave. Možna je dostava preko GLS ali osebni prevzem. Preden kliknete na gumb za zaključek nakupa, še enkrat preverite, če je seznam naročenih izdelkov pravilen. Po uspešni avtorizaciji se vam bo prikazala stran s potrditvijo, da je bil nakup opravljen.

Kot veljavna šteje cena v trenutku nakupa.