1. SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator nagradne igre »COCOZEBRA UGG« je družba PRO UNIVERZUM Ljubljana, podjetje za zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o., Karingerjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, Matična številka: 5620473000, Id za DDV: SI 41668081 (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra bo potekala od 4.11.2019 od 17:00 do vključno 6.11.2019 do 24:00 na družabnem omrežju Facebook na naslovu www.facebook.com/cocozebra/ z namenom promocije Organizatorja nagradne igre in njegovih produktov. Razglasitev nagrajenca bo objavljena 7.11.2019.

Nagradna igra ni sponzorirana ali promovirana s strani Facebooka in ni kakor koli povezana s socialnim omrežjem ali podjetjem Facebook.

2. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18 let morajo pridobiti pisno dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri, ki so ga dolžni, v primeru izžrebanja kot nagrajenca, predložiti organizatorju. Dovoljenje staršev mora vsebovati tudi dovoljenje za obdelavo osebnih podatkov nagrajenca. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju organizatorja in/ali člani njihovih družin; osebe, ki so neposredno vključene v organizacijo nagradne igre in razglasitve zmagovalca in ostale osebe, ki imajo dostop do podatkov, vezanih na nagradno igro.

V nagradni bodo sodelovali vsi, ki bodo na Facebook strani organizatorja (https://www.facebook.com/cocozebra/) pravilno odgovorili na nagradno vprašanje s komentarjem na objavo organizatorja in všečkali objavo organizatorja– oboje za objavo organizatorja, v kateri organizator razpiše nagradno igro – ter bodo izpolnjevali vse pogoje za sodelovanje.

3. POTEK NAGRADNE IGRE IN RAZGLASITEV NAGRAJENCA

Organizator bo na svoji Facebook strani (https://www.facebook.com/cocozebra/) objavil / razpisal nagradno igro (nadalje: objava).

Sodelovanje v nagradni igri poteka tako, da registrirani Facebook uporabniki v komentarjih pod objavo pravilno odgovorijo na nagradno vprašanje nagrade igre in objavo všečkajo. S sodelovanjem v nagradni igri uporabniki sprejemajo ta pravila in pogoje ter vse ostale pogoje nagradne igre.

Žrebanje ne bo javno, opravljeno bo s pomočjo avtomatiziranega programa, ki naključno izbere enega zmagovalca izmed vseh, ki izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v žrebanju. Nagrajenec je lahko nagrajen le enkrat. Žrebanje in rezultati so dokončni. Pritožba na izid ni mogoča.

Razglasitev naključno izbranega nagrajenca bo objavljena v četrtek 7.11.2019 na Facebook strani organizatorja (www.facebook.com/cocozebra/). Vsi sodelujoči v nagradni igri se strinjajo in soglašajo, da bo njihov profil objavljen pod objavo organizatorja.

4. PREVZEM NAGRADE

Nagrado nagrajenec prevzame v trgovini Cocozebra. Nagrajenec je dolžan ob prevzemu nagrade podpisati prevzemni zapisnik, ter podati izrecno soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namen odvedenja ustreznih davkov iz naslova nagrade FURS.

Pred izročitvijo nagrade mora organizator s strani nagrajenca v roku sedmih (7) dni prejeti natančne osebne podatke: Facebook uporabniško ime, ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Posredovanje vseh teh podatkov je pogoj za izročitev nagrade prejemniku. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov ter v primeru utemeljenega dvoma o lažnem ali podvojenem Facebook profilu udeleženca si organizator pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade.

Udeleženec izgubi pravico do nagrade tudi, če organizator ugotovi, da:

– udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja v nagradni igri;

– je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;

– udeležencu nagrade, zaradi napačno posredovanih podatkov iz njegove strani, ni mogoče dostaviti;

– udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno.

Organizator in izvajalec ne prevzemata nobene odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani sodelujočih v nagradni igri.

5. NAGRADA

Nagrada: en par UGG ŠKORNJEV ‘GALAXY BLING MINI’ v vrednosti 219,90€.

6. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki za nagrajence od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi ter nagrajencu pošlje potrdilo o vrednosti nagrade za dohodninsko napoved. Organizator bo za ostale nagrade in nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

7. ODGOVORNOST

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami glede lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

Organizator pod nikakršnim pogojem ni dolžan sodelujočim v nagradni igri kriti kakršnihkoli stroškov v zvezi s sodelovanjem v nagradni igri in/ali prevzemom nagrade.

8. PRAVILA NAGRADNE IGRE

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti, štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na Facebook strani https://www.facebook.com/cocozebra/. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani https://www.facebook.com/cocozebra/. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

9. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Organizator PRO UNIVERZUM Ljubljana, podjetje za zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o., Karingerjeva ulica 2, 1000 Ljubljana, šteje za upravljavca tistih osebnih podatkov, ki jih pridobi v okviru izvajanja te nagradne igre. Kot pridobljen osebni podatek štejejo osebni podatki, potrebni za izpolnitev obveznosti organizatorja iz te nagradne igre. Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo izročeni tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

Podlaga obdelave: pogodbena – za namen izvedbe nagradne igre;
Namen obdelave: izpolnitev zakonskih obveznosti iz naslova akontacije davka ter izročitve nagrade;

Rok obdelave: zakonsko določen rok za hrambo računovodskih podatkov;

Pravice imetnika: imetnik osebnega podatka ima pravice zahtevati od upravljalca dostop do osebnih podatkov, njihov popravek ali omejitev uporabe ter ima pravico do prenosljivosti podatkov. Imetnik ima pravico do ugovora obdelavi osebnih podatkov ter pravico do pritožbe pri nadzornem organu – Informacijski pooblaščenki, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana. Upravičenja iz tega odstavka imetnik uveljavlja s pisno zahtevo po pošti, naslovljeno na organizatorja.

Upravljalec bo osebne podatke imetnika obdeloval na primeren način, tako, da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij nepooblaščenim tretjim osebam.

Trgovina COCOZEBRA
Nazorjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Telefon: 059 039 720
e-pošta: nazorjeva@cocozebra.com

PRO UNIVERZUM podjetje za zunanjo in notranjo trgovino, d.o.o. Ljubljana
Karingerjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Davčna številka: SI 41668081
e-pošta: info@prouniverzum.si

Izdelke je mogoče plačati v enkratnem znesku razen kjer je to izrecno navedeno.

Plačati je mogoče:

  • s kreditnimi karticami: Eurocard/Mastercard, Visa, Maestro, Visa Electron

Plačilo se izvede ob zaključku naročila.

Podjetje PRO UNIVERZUM d.o.o. si pridržuje pravico, da za določene ali vse izdelke oziroma storitve ne ponudi vseh možnih načinov plačila. Prav tako si pridržujejo vse pravice do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli načina plačila ali plačilnih pogojev brez posebne najave, vsekakor pa je kupec še pred opravljenim nakupom seznanjen tako z načini plačila kot tudi s plačilnimi pogoji in ob opravljenem nakupu v naši elektronski trgovini v njih izrecno privoli.

  • s plačilom UPN naloga
  • ob osebnem prevzemu pošiljke

Postopek nakupa v spletni trgovini cocozebra.com je nadvse enostaven.

1. korak

Izdelek, ki ga želite kupiti, dodajte v košarico s klikom na ustrezno ikono. Izdelki so razvrščeni po kategorijah, poiščete jih lahko tudi s pomočjo iskalnika.

2. korak

V košarico lahko dodate poljubno število izdelkov. Ko z dodajanjem zaključite, lahko nadaljujete z nakupovanjem, ali zaključite nakup. V prvem primeru se bodo izdelki v košarici shranili za kasnejši nakup. Izdelke v košarici lahko tudi poljubno brišete (z gumbom ) oz. spreminjate količino (vnos željene količine v okence z imenom količina in potrditev le-te s klikom na link “Ste spremenili količine? osveži podatke!”). Ko ste dokončno oblikovali svoje naročilo se s s klikom na gumb “Zaključi nakup” pomaknete na korak številka 3.

3. korak

Če ste registrirani uporabnik, vpišite svoje uporabniško ime in geslo v za to namenjeni polji. Neregistrirani uporabniki izpolnijo spodnji obrazec, kjer so polja označena z zeleno barvo obvezna.

4. korak

Preglejte, če je naslov naročnika pravilen. Če pošiljate izdelek nekomu za darilo, lahko naslov prejemnika blaga spremenite. V tem primeru bo račun poslan naročniku, blago pa naslovniku. Vedite le, da če pošiljate paket na drugačen nalov, kot je naročnikov, plačilo blaga po povzetju ni mogoče.

5. korak

Izberite način dostave. Možna je dostava preko GLS ali osebni prevzem. Preden kliknete na gumb za zaključek nakupa, še enkrat preverite, če je seznam naročenih izdelkov pravilen. Po uspešni avtorizaciji se vam bo prikazala stran s potrditvijo, da je bil nakup opravljen.

Kot veljavna šteje cena v trenutku nakupa.

Vračila blaga

V primeru, da je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago nenošeno in nepoškodovano in v enaki količini poslati podjetju v tridesetih dneh po sporočilu o odstopu od pogodbe. Vrnitev prejetega blaga v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe. Vračilo lahko kupec pošlje po pošti ali osebno na naslov trgovine Cocozebra: Nazorjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.

Odstop od pogodbe

Kupec lahko, v skladu s 43. členom zakona o varstvu potrošnikov, v 14 dneh od prejetja pošiljke izdelek vrne brez obrazložitve svojega dejanja. V takem primeru se zavezujemo, da bomo v najkrajšem možnem času kupcu vrnili kupnino. V primeru vračila bomo denar najkasneje v tridesetih dneh nakazali na kupčev tekoči račun. Transportni stroški so v primeru vračila breme kupca.

Kako vam bo dostavljeno naročeno blago?

Naročeno blago prejmete preko GLS dostavne službe oz. preko osebnega prevzema. Kupec krije poštnino sam, če je znesek nakupa nižji od 50 €, v nasprotnem primeru stroška dostave ne zaračunamo. Stroški dostave so obračunani po trenutnem GLS ceniku, kar znaša 3,00€. Dostava naročenega blaga v spletni trgovini je mogoča le na ozemlju Republike Slovenije.

Kdaj bom prejel(a) naročeno blago?

Naročeno blago boste najverjetneje prejeli v 24 do 48-ih urah po oddaji naročila, v primeru načina plačila predračuna v 24 do 48-ih urah po prejemu plačila. O morebitni zamudi vas bomo obvestili po elektronski pošti. Naročila, ki jih dobimo v soboto, nedeljo ali praznik, so odpremljena prvi naslednji delovni dan.

Davek na dodano vrednost (DDV) je vključen v vse cene.

Ali lahko pošljem izdelek tudi na drug naslov ali kot darilo?

Da. Izdelke lahko pošljete na katerikoli naslov znotraj ozemlja Republike Slovenije.

V kolikor želite, da je prejemnik izbranih izdelkov ali storitev druga oseba kot naročnik, oziroma plačnik naročila, izberite možnost “Pošlji na drug naslov” in v obrazec vnesite zahtevane podatke za naslov prejemnika.

V primeru, da želite kupiti izdelek kot darilo nam pišite na nazorjeva@cocozebra.com, ali pa pokličite na 059 039 720. Pošiljki ne bomo priložili računa in prejemniku ne bo potrebno nič plačati, račun pa bomo poslali na naslov naročnika.

Izdelke ali storitve je mogoče poslati na drug naslov ali kot darilo izključno ob predpogoju, da je način plačila v elektronski trgovini kreditna kartica ali plačilo preko predračuna.

Splošni pogoji spletne trgovine Cocozebra so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter uredbo GDPR.

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine Cocozebra, pravice in obveznosti uporabnika in trgovine ter urejajo poslovni odnos med Cocozebro in kupcem.

Pazljivo preberite naslednje splošne pogoje poslovanja elektronske trgovine (splošne pogoje), saj vas ti zavezujejo s trenutkom, ko vstopite v našo elektronsko trgovino. Splošni pogoji so veljavni na vseh straneh elektronske trgovine brez izjeme. V primeru, da se s ponujenimi splošnimi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da ogleda strani in nakupa prek naše elektronske trgovine ne opravite. Šteje, da ste z vsakim ogledom ali  transakcijo, opravljeno prek naše elektronske trgovine, seznanjeni s celotno vsebino splošnih pogojev in ste v ponujene splošne pogoje privolili brez omejitev. Tudi v prihodnje ste, do preklica ali spremembe veljavnih splošnih pogojev, ob vsakem ogledu ali pri vsaki transakciji, opravljeni na naši strani, zavezani z navedenim splošnim pogoji. Splošne pogoje bomo redno ažurirali in bodo v vsakem trenutku v  najnovejši in veljavni verziji v celotni dostopni vsakomur brez težav.

Cocozebra uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov ter plačil. Cocozebra v te namene uporablja 128-bitni SSL certifikat, ki ga je izdala za to pooblaščena organizacija.

Varovanje osebnih podatkov

Cocozebra se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika, v skladu z ZVOP-1.

Cocozebra  za nedoločen čas hrani naslednje podatke članov Cocozebre : ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s Cocozebro.

Cocozebra navedene osebne podatke uporabi izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo s člani.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Za neregistrirane nakupe Cocozebra hrani naslednje osebne podatke samo za čas do izpolnitve naročila : ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s Cocozebro. Po izpolnitvi naročila se hranijo samo še podatki v zvezi s posameznim naročilom, do katerih je mogoč dostop samo prek poznavanja številke računa in številke naročila.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Podjetje PRO UNIVERZUM d.o.o. si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev brez posebne najave. Spremembe veljajo od trenutka objave.

Podjetje PRO UNIVERZUM d.o.o. se zavezuje, da bo poslovanje elektronske trgovine v skladu z vso veljavno zakonodajo.

Podjetje PRO UNIVERZUM d.o.o. se ne zavezuje k pravilnosti in popolnosti podatkov na straneh elektronske trgovine, niti se ne zavezuje k pravilnost in popolnost tekstovnega in slikovnega materiala.

Vsa komunikacija, ki se vrši med kupcem in podjetjem PRO UNIVERZUM d.o.o. v elektronski obliki se šteje, kot da je bila izvedena v pisni obliki in ima veljavo pogodbe.

Elektronska trgovina je odprta 24 ur na dan, vsak dan. Zaradi različnih tehničnih ali drugačnih razlogov poslovanje preko naše elektronske trgovine ali celo dostop do trgovine včasih ni mogoč. Zato si podjetje PRO UNIVERZUM d.o.o. pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi prodajo nekaterih ali celo vseh izdelkov ali, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do strani elektronske trgovine ali drugače omeji ali ustavi poslovanje elektronske trgovine.

Ponudba in pogodba v elektronski trgovini sta v celoti objavljeni v slovenskem jeziku. Ponudba velja do objave novega cenika. Elektronska trgovina posluje samo na ozemlju Republike Slovenije. Prodaja in dostava blaga je možna samo na ozemlju Republike Slovenije. Pogodbo je moč skleniti le v slovenskem jeziku.

En izvod pogodbe v pisni obliki prejme kupec. Pogodba je prav tako shranjena v elektronski obliki pri podjetju PRO UNIVERZUM d.o.o.

Uporabnik spletne strani v zvezi z uporabo te strani nima nikakršnih stroškov, povezanih z uporabo komunikacijskega sredstva. Podjetje PRO UNIVERZUM d.o.o. ne zaračunava nobenih dodatnih stroškov, povezanih z uporabo komunikacijskega sredstva.

Nakup v elektronski trgovini, ali sploh kakršnokoli posredovanje osebnih podatkov na straneh elektronske trgovine je dovoljeno samo pravno – poslovno sposobnim osebam starejšim od 15. let, ostale osebe morajo za vsako posredovano informacijo pridobiti zakonsko veljavno soglasje staršev ali skrbnika.

Podjetje PRO UNIVERZUM d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli okvaro vaše strojne ali programske opreme zaradi obiska in operiranja s stranmi elektronske trgovine ali za kakršnokoli škodo, povzročeno z izdelki, kupljenimi v elektronski trgovini.

Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi z elektronsko trgovino se rešujejo sporazumno, v nasprotnem primeru se stranke dogovorijo, da bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi slovenskega prava.